lunes, 23 de enero de 2012

AVALUACIÓ 4t ESO (FAMÍLIES Curs 2011/12)

Informació per a les famílies
Finalitat
Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Ensenyament endega per primer cop una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.
Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de la major autono­mia que atorga la Llei d’educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.
Què avalua?
La prova mesurarà en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els coneixements, les habilitats i les actituds que ha adquirit per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.
Concretament, s’avaluaran les competències i els coneixe­ments bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera). A la Val d’Aran, s’hi afegirà una prova d’aranès.
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de com­prensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.
Resultats
La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resul­tats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions correspo­nen al centre educatiu.
Quan i on es farà?
La prova es farà els dies 15 i 16 de febrer de 2012 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregi­da per professorat extern.

AVALUACIÓ 4t ESO (ALUMNAT Curs 2011/12)

Informació per a l’estudiant
Per primer cop es fa una prova externa d’avaluació de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya, que afecta al voltant de 65.000 estudiants i més de 1.000 centres. Perquè aquest esforç tan considerable sigui útil, i especialment per a tu, cal que t’hi impliquis i la facis el millor que puguis. Per això és essencial que tu, que n’ets protagonista, tinguis ben clar en què consisteix i què s’espera de tu.
Per què es fa aquesta avaluació?
L’avaluació servirà per mostrar la situació del sistema educatiu català i la de cadascun dels centres, i això permetrà adoptar les mesures de millora adequades. També et proporcionarà una in­formació que, juntament amb les que ja té el teu centre, t’ajudarà a orientar el teu futur en acabar l’escolarització obligatòria.
Quins apartats té cada prova?
Llengua catalana, llengua castellana (i també aranès a l’Aran)
• 2 textos de comprensió escrita
• 1 redacció
Llengua estrangera
• 2 textos de comprensió oral
• 2 textos de comprensió escrita
• 2 redaccions breus
Matemàtiques
• Numeració i càlcul
• Relacions i canvi
• Espai, forma i mesura
• Estadística i atzar
Què avaluen les proves?
Les proves no avaluen tots els continguts i coneixements de quart d’ESO, només algunes de les competències que necessites tant per seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que llegeixes, expressar-te amb claredat i correcció, tenir un nivell bàsic d’una llengua estrangera i saber resoldre problemes matemàtics semblants als que has de resoldre a la teva vida quotidiana.
Com t’has de preparar per fer bé la prova?
La prova no requereix que estudiïs qüestions diferents i al marge de les que ja treballes a cada matèria. Convé que et familiaritzis amb el tipus d’exercicis i de preguntes de les proves. Al web del Departament d’Ensenyament hi ha exemples orientatius de les
proves, però sobretot fes cas de les indicacions dels teus professors i professores.
Quin dia i a quina hora es fan les proves?
Dimecres 15 de febrer:
•• Llengua catalana
••Matemàtiques
Dijous 16 de febrer:
•• Llengua castellana
•• Llengua estrangera
Disposaràs de 60 minuts per fer cada prova, sense incloure-hi el temps dedicat a explicar les instruccions. Les proves començaran cada dia a les 9 h.
On faràs les proves?
Al teu centre, preferentment a la teva aula. Tingues en compte, però, que el professorat que aplicarà les proves vindrà d’altres centres.